donderdag 31 maart 2011

Strippenkaart voor raadsleden


Strippen voor de raadDoor Martijn Delaere • 30.03.11


De rijkgeschakeerde gemeenteraad van Gouda bestookt het college met schriftelijke Artikel 38 vragen. Om het vragen voor de bühne te beteugelen, stelt ChristenUnie-raadslid Theo Krins voor de Artikel 38 strippenkaart in het leven te roepen.


De raad vraagt maar raak?

'In onze gemeenteraad zitten twaalf partijen en er is een tendens om achter elkaar vragen te blijven stellen. Zoveel dat ik mij afvraag welk politiek doel die vragenstellerij nog dient. Nu is het van: er klinkt een geluid in de samenleving, hup we gooien er een Artikel 38 tegenaan. Het antwoord doet er niet toe. Na de beantwoording hoor je er in de politiek ook nog zelden iets over. Maar die vragendiarree kost de ambtenarij wel veel tijd en geld. Je kunt de wethouder ook benaderen en hem een technische vraag stellen. Stuur een mailtje.'


Die vragen zijn voor de bühne.

'Precies, maar je hebt als raadslid ook een verantwoordelijkheid. Door zo'n spervuur aan vragen tast je de geloofwaardigheid van het middel aan. Als je vindt dat een Artikel 38 vraag een probaat middel is om zaken te achterhalen, dan is het een prima middel. Ga er gepast mee om zodat de andere raadsleden je vraag ook waardevol vinden. Nu begin ik al te zuchten bij weer een vraag. Eén partij presteerde het onlangs om over het vakantiehuis van de burgemeester in Ghana in één Artikel 38 vraag 45 subvragen te proppen. Dat is totaal onzinnig.'


En u?

'De ChristenUnie heeft dit jaar twee Artikel 38 vragen gesteld en een vraag met de SGP. Dat ging echt over dossiers waarvoor we relevante informatie van het college nodig hadden. Trots op Nederland heeft al zeven Artikel 38 vragen gesteld, onderverdeeld in tientallen subvragen. Vorige week maakten ze het wel heel erg bont door Artikel 38 vragen te stellen over de bereikbaarheid van de Kadebuurt, terwijl we daar deze week in de raad over zouden spreken. Maar ja, dan krijg je geen publiciteit, hè?'

Wat moet er gebeuren?

'De politieke partijen moeten de Artikel 38 vraag selectief gaan gebruiken. Niet alles aangrijpen om een vraag te stellen. Als ze dat niet vrijwillig doen, dan ben ik er een groot voorstander van om iedere partij een Artikel 38 strippenkaart te geven. Voor een collegeperiode van 4 jaar 25 strippen, en dat is nog veel. Wat mij betreft met maximaal 5 subvragen per strip.'

Strippenkaart voor vragen


http://www.westonline.nl/nieuwsitem/49883 30 maart 2011

zaterdag 19 maart 2011

‘The Passion kwetst gelovige Gouwenaars’

GOUDA – Het gesprek dat vertegenwoordigers van de drie gereformeerde gemeenten donderdagmorgen hebben gehad met de plaatselijke overheid over het omstreden paasevenement The Passion is voor eerstgenoemden teleurstellend verlopen. Ook de plaatselijke PKN-gemeente is niet blij met de opvoering, zo blijkt.

Sint Janskerk werkt niet me aan The Passion

Het evenement dat wordt georganiseerd door de landelijke omroepen EO en RKK, de Protestantse Kerk Nederland, de Rooms-Katholieke Kerk en het Nederlands Bijbelgenootschap moet vele jongeren die onbekend zijn met de Bijbelse noties rondom de paasgebeurtenis naar het centrum van Gouda trekken. De verfilming en dramatiseren van de paasgebeurtenissen schoffeert echter de gevoelens van vele kerkgangers, onder andere van de drie gereformeerde gemeenten.

Bijbelse bezwaren

”Wij hebben aangevoerd dat we vinden dat de overheid hier sowieso geen medewerking aan moet meewerken, omdat de verbreiding van het paasevangelie op deze manier qua vorm en inhoud op Bijbelse bezwaren stuit. Bovendien vinden we dat de overheid zaken moet tegengaan, waarvan men van tevoren weet dat die de religieuze gevoelens van een groot deel van de bevolking kwetsen en schofferen. Het college zegt onze bezwaren wel te begrijpen en te respecteren, maar voert aan dat men slechts op kan en wil treden als de veiligheid of de openbare orde in gedrang komt. Wij hebben bezwaar gemaakt tegen het feit dat de overheid ook zelf actief is geweest om het evenement naar Gouda te halen, terwijl men wíst dat er bezwaren zouden leven”, aldus Mr. M.J.W. Hoek namens de drie gemeenten.

Teleurgesteld

Hoek zegt dat hij in tegenstelling tot sommige berichten wel degelijk contact heeft opgenomen met de organisatoren en dat men wacht op een datum, waarop een gesprek zal plaatsvinden. Hoek zegt bovendien teleurgesteld te zijn in de reactie van de plaatselijke ChristenUnie, die heeft laten weten zich wel degelijk in de vorm en inhoud te kunnen vinden en het evenement niet zou willen laten tegenhouden. “Als je nu hoort dat de organisatie nu op zoek is naar bekende Nederlanders om die een groot kruis te laten dragen van het Bolwerk naar de Markt, vraag je je toch af of de ChristenUnie echt geen grenzen meer trekt als het gaat om de wijze waarop het hart van je belijden wordt vertolkt”, aldus Hoek.

Sint Janskerk

Scriba S. den Heijer laat weten dat de plaatselijke PKN-gemeente heeft geweigerd de Sint Janskerk beschikbaar te stellen voor de catering en verkleedruimte voor de artiesten. “In de stille week voor Pasen hebben wij normaal gesproken elke avond een dienst, maar we hebben nu moeten besluiten de avondmaalsdienst van donderdag vanwege de te verwachten toeloop in de stad te moeten schrappen. We delen de missionaire kant van het evenement en doen daarom mee aan de nazorg erna, maar hebben, hoewel er verschillend over wordt gedacht, toch onze bedenkingen”, aldus Den Heijer.

Goudse Post, 18 maart 2011

donderdag 10 maart 2011

Zonde van het geld...

De meerderheid van de raad heeft ingestemd met een onafhankelijk onderzoek naar de tweede woning in het Ghanese Elmina van burgemeester Wim Cornelis. De onderzoeksresultaten moeten nog voor de zomervakantie aan de raad worden aangeboden.

Het onderzoek is door Cornelis zelf aan de raad gevraagd om alle twijfels van mogelijke belangenverstrengeling weg te nemen, die de afgelopen maanden zijn ontstaan.
Hoeveel een dergelijk extern onderzoek gaat kosten is nog niet bekend, maar bedragen van één tot twee ton euro worden in de wandelgangen genoemd. “Dat is een halve vestiging bibliotheek,” twitterde Michel Klijmij van GroenLinks direct. Omdat de gemeente Gouda met een enorme bezuiningsopgave te maken heeft en geen geld kan vrijmaken uit de reguliere middelen, zullen de onderzoekskosten ten laste komen van de algemene reserve. “Het is met pijn in mijn hart dat wij moeten instemmen met het voorstel,” aldus Hilde Niezen (GroenLinks). “In de afgelopen maanden zijn geen feiten naar boven gekomen die een dergelijk onderzoek rechtvaardigen. Hoe rechtvaardig je dan de kosten in deze tijd van grote bezuinigingen.” In 2007 heeft Cornelis besloten een woning te bouwen in de Ghanese kustplaats, waar hij, na zijn pensionering, regelmatig wil verblijven. De gemeenteraad heeft over deze woning in september vorig jaar een debat gevoerd. Reden voor het debat waren geruchten over het handelen van de burgemeester rond de bouw van deze woning. Met name de Goudse afdeling van Trots op Nederland, had sterk de indruk dat Cornelis, vanwege zijn functie in Gouda, mogelijk voordeel heeft gehad bij de aankoop van de grond en de realisatie van de woning. Ook Gouda Positief schaarde zich achter Trots. De gemeenteraad concludeerde toen in grote meerderheid dat er geen gronden waren om te twijfelen aan het handelen van de burgemeester. Vervolgens bleven er geruchten rondzingen en werden vele raadsvragen gesteld. Met name spande Trots de kroon met maar liefst 45 vragen. Hierdoor laaide de discussie weer op. “Wij vinden een dergelijk onderzoek niet noodzakelijk en het is zonde van het geld,” meende Anke Huisman (ChristenUnie). “Ik ben benieuwd hoe de veroorzaker (Trots=red.) dit straks gaat uitleggen aan de burger.” Bas Driesen van Trots vindt dat er heel breed naar het huis in Ghana moet worden gekeken. “Ook de relaties in Ghana en de input van Cyclus zou hierin meegenomen kunnen worden.” Dat ging Harry van der Haak (D66) veel te ver en pleitte alleen voor een onderzoek naar de woning van de burgemeester. De SP onthield zich van stemming. “De burgemeester had nooit een huis in Ghana moeten bouwen. We weten niet wat het effect is van een dergelijk onderzoek, dus vinden wij het niet verantwoord hier geld aan te besteden,” stelt Hans DanIël van Alphen.
Het onderzoek wordt begeleid door een commissie, bestaande uit de plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad en leden van de auditcommissie. Ook leden van de raad zijn hierin vertegenwoordigd. De begeleiding van het onderzoek houdt onder meer in het voorbereiden van de onderzoeksvragen, de keuze van het onderzoeksbureau en een eerste beoordeling van het onderzoeksrapport.


Goudse Post, 9 maart 2011

Protest tegen vertrek belastingkantoor Gouda

GOUDA – De Belastingdienst wil per 1 oktober het belastingkantoor in Gouda sluiten. Vanuit gemeenten in de regio klinkt echter steeds luider protest tegen dit plan. „Je laat mensen toch niet 100 kilometer reizen om geholpen te kunnen worden?”

Anderhalf jaar geleden besloot de Belastingdienst al om de huur van het pand aan de Hanzeweg op te zeggen. „Het kantoor ligt in een buitenwijk. We wilden op zoek gaan naar een andere locatie in Gouda”, verklaart een woordvoerster.

Een optie was om het kantoor te huisvesten in het nieuw te bouwen Huis van de Stad. „In het kader van de bezuinigingen” is nu echter besloten het kantoor helemaal op te doeken, tot groot ongenoegen van onder meer de ChristenUnie in Gouda.

De fractie heeft over de kwestie schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. Fractievoorzitter A. Huisman-Mak: „De raad en het college hebben hierin geen inspraak, maar als raadslid voel ik mij wel verantwoordelijk voor een goede en laagdrempelige dienstverlening. Met de sluiting verdwijnt de baliefunctie voor honderdduizenden mensen in de regio.” Die vertrekt dan naar Den Haag.

Het betreft inwoners van de gemeenten Gouda, Waddinxveen, Zuidplas, Reeuwijk-Bodegraven, Boskoop, Alphen aan den Rijn, Schoonhoven, Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk en Vlist. „Per jaar komen 3000 particulieren langs voor hulp bij invullen van de aangifte inkomstenbelasting”, becijfert Huisman. „Het gaat om mensen die dit niet zelf kunnen, geen belastingadviseur kunnen inhuren en niet via internet een biljet kunnen invullen. Kortom: veel ouderen en niet de meest draagkrachtigen. Verder komen er per maand 300 tot 400 mensen aan de balie voor andere vragen. Een loket is wel het minste wat een gemeente als Gouda zou moeten hebben.”

Ook vanuit gemeenten in de Krimpenerwaard klinkt er kritiek. „Totaal onlogisch”, noemt fractievoorzitter E. Wassink van de SGP/ChristenUnie in Bergambacht de plannen. Vanavond stelt hij het onderwerp aan de orde tijdens een vergadering van de gezamenlijke commissies. Hij roept ook de andere gemeenten in de regio op tot protest. „Ongeveer 8000 mensen per jaar uit Gouda en omstreken worden nu gedwongen om naar Den Haag te reizen. Je zult maar een scootmobiel hebben, of anderszins slecht ter been zijn. Dat organisaties veranderen is op zich begrijpelijk, maar dienstverlenende instanties moeten die dienstverlening dicht bij de burger houden. Je laat mensen toch niet 100 kilometer reizen om geholpen te kunnen worden?”

De fiscus lijkt vastbesloten over de verplaatsing. „Natuurlijk hebben we nagedacht over de problemen die hiermee ontstaan”, aldus de woordvoerster. „Als mensen recht hebben op hulp bij aangifte, kunnen ze zich via de Belastingtelefoon inschrijven voor bijeenkomsten.” Het aanhouden van een servicepunt in Gouda is de Belastingdienst „vooralsnog niet van plan.”

Reformatorisch Dagblad, 8 maart 2011