dinsdag 5 januari 2021

Start Centraal meldpunt dak- en thuislozen in Gouda

Op 4 januari 2021 is het Centraal meldpunt dak- en thuislozen geopend voor de regio Midden-Holland aan de Boelekade 1-3 in Gouda. Met dit meldpunt wil de gemeente voor de regio één plek bieden waar dak- en thuisloze mensen terechtkunnen. Het doel is om sneller en beter hulp te bieden.

“Tot nu toe was de hulp aan dak- en thuisloze mensen erg versnipperd. Mensen moesten zich op meerdere plekken melden, processen waren niet handig en de benadering van de mensen moest toeschietelijker. Daarom hebben we nu één herkenbare en centrale ingang”, vertelt Corine Dijkstra, wethouder namens de ChristenUnie bij de gemeente Gouda. Dak- en thuislozen die zich melden bij het meldpunt krijgen een vast contactpersoon. Die persoon kijkt nu samen met de cliënt welke hulp en voorzieningen nodig zijn. Bijvoorbeeld toegang tot de opvang van het Leger des Heils of het aanvragen van een briefadres of uitkering. En als het nodig is, biedt het meldpunt ook hulp bij het aanvragen hiervan. “Op deze manier willen we een merkbare vooruitgang boeken als het gaat om de ondersteuning van de dak- en thuisloze mensen in de regio”, aldus Corine Dijkstra. 

Samenwerken
Bij het nieuwe meldpunt werken medewerkers van de gemeente Gouda en van het Meldpunt Zorg en Overlast van de GGD. Daarnaast werkt het meldpunt nauw samen met het Leger des Heils en de hulpverlening van bijvoorbeeld het Sociaal Team. Als iemand dak- of thuisloos is, is er vaak op meerdere gebieden ondersteuning nodig. Door de samenwerking tussen gemeente, GGD, Leger des Heils en hulpverlening kunnen dak- en thuisloze mensen beter worden geholpen.

Het Leger des Heils is blij met de komst van het meldpunt. Eva Jansen, teammanager van het Kompas: "Wij zijn blij met de goede samenwerking met de gemeente Gouda, waardoor de komst van het centraal meldpunt mogelijk is geworden. Met dit meldpunt worden de inhoudelijke processen en taakverdeling voor briefadressen en maatschappelijk opvang verbeterd en de werkwijze efficiënter, wat uiteindelijk ten goede komt aan onze cliënten". 

Het Centraal meldpunt dak- en thuislozen sluit aan bij de afspraken die gemaakt zijn in het coalitieakkoord “Nieuwe Energie”.


Persbericht Gemeente Gouda

maandag 4 januari 2021

Eén toegang voor alle sociale hulpvragen bij gemeente Gouda

Sinds 4 januari 2021 is er voor Gouwenaars één centrale toegang voor alle sociale hulpvragen. Tot die tijd verliep de toegang tot Jeugdhulp, Wmo, Werk, Schuldhulpverlening en Participatie en Inkomen via diverse telefoonnummers, openingstijden, ingangen en systemen. 

Inwoners kiezen zelf hoe ze de centrale toegang van de gemeente benaderen: telefonisch, digitaal, of via een bezoek aan het Huis van de Stad. Eén toegang betekent ook zoveel mogelijk één contactpersoon, ook als inwoners verschillende problemen hebben. 

Inwoners centraal 

Wethouder Corine Dijkstra (ChristenUnie) is enthousiast over de nieuwe toegang. ”Niet het systeem, maar de vraag van de inwoner staat centraal. Problemen rond inkomen, wonen en ondersteuning hangen vaak nauw met elkaar samen. Juist daarom is het zo belangrijk deze problemen ook in samenhang te bekijken en in goed overleg met de betrokkenen te komen tot een passende oplossing”. Wethouder Rogier Tetteroo vult aan: “Inwoners kunnen terecht bij de gemeente als het niet meer lukt mee te komen in het dagelijks leven. Via één centrale toegang hoeven Gouwenaars niet meer op verschillende plekken hun verhaal te doen en krijgen ze ook bij complexe hulpvragen de ondersteuning die past bij hun persoonlijke situatie”. 
 
Sociale hulpvragen 

Onder sociale hulpvragen verstaan we bijvoorbeeld hulp bij het vinden van werk, hulp bij schulden en armoede, begeleiding en ondersteuning bij psychische en lichamelijke beperkingen, aanvragen van speciaal leerlingenvervoer, aanpassingen aan een woning, vragen over een kind met gedragsproblemen of als de zorg voor naasten teveel wordt. 
 
Jeugdhulp 

Vanaf nu verloopt het aanvragen en verlengen van jeugdhulp ook via de toegang van de gemeente. Tot dit jaar konden inwoners hiervoor terecht bij het Sociaal Team. Inwoners met een indicatie die op korte termijn afloopt zijn hierover persoonlijk geïnformeerd. De centrale toegang van de gemeente sluit aan bij de afspraken uit het coalitieakkoord “Nieuwe Energie”. 


Persbericht gemeente Gouda