dinsdag 27 februari 2018

Onderzoek naar milieuzone in Gouda


AD, 27 februari 2018


De ChristenUnie kiest voor:

Fiets

 • De ChristenUnie wil een ambitieuze fietsagenda voor Gouda.
 • Een vlotte doorstroming van fietsers op hoofdroutes.
 • het opstellen van een lokale fietsagenda vanwege het toenemende belang van het (elektrische) fietsverkeer. Belangrijke thema’s in deze agenda zijn fietsveiligheid en fietsparkeren.
 • In samenwerking met provincie en gemeenten aanleggen van fietssnelroutes van Gouda naar Den Haag, Rotterdam en Utrecht.
 • Voldoende stallingen voor fietsen rondom OV-knooppunten en in de binnenstad van Gouda. De middelen die het regeerakkoord beschikbaar stelt voor cofinanciering van fietsstallingen proberen we ook voor Gouda te benutten.


Auto en vrachtverkeer

 • Om aantrekkelijk te blijven moet Gouda bereikbaar blijven en wordt in ieder geval de doorstroming op hoofdwegen verbeterd Dit is een randvoorwaarde voor vergaande maatregelen die het volledig afsluiten van wegstructuren beogen.
 • De N457 wordt aangepakt zodat Westergouwe goed ontsloten is. Ook wordt gekeken hoe de doorstroming op de zuidelijke randweg kan worden verbeterd.
 • Gouda onderzoekt de mogelijkheden om de singels autoluw in te richten, waarbij gezocht wordt naar breed draagvlak bij weggebruikers, ondernemers en aanwonenden.
 • Onderzoek naar mogelijke invoering van een milieuzone voor vervuilende scooters, auto’s en vrachtauto’s, rekening houdend met ervaringen elders.
 • Voldoende ontsluitingsmogelijkheden en bereikbaarheid voor (auto)verkeer voor de wijken Kadebuurt en Kort Haarlem.
 • Westergouwe wordt goed ontsloten per fiets, maar ook voldoende voor de (elektrische) auto(bus).
 • Inzet voor duurzame transportservice voor bedrijven in de binnenstad en het invoeren van een verbod voor vervuilende vrachtauto’s vanaf 2025. 

Eerste glossy ChristenUnie Gouda voor moeder lijsttrekker


AD, 26 februari 2018

donderdag 22 februari 2018

Zorgenden ontmoeten de strafuitdelers


‘Vroeg de signalen herkennen en snel ingrijpen zodat Frank niet verder in de problemen komt’. Dat is de preventieve aanpak die gemeenten in Midden-Holland voor ogen hebben om te zorgen dat jongeren zo lang mogelijk bij justitie weg blijven. Dé reden dat onlangs de wereld van het sociaal domein en de jeugdstrafrecht keten elkaar voor het eerst in grote getale ontmoetten.

Ongeveer 70 mensen van gemeenten, (jeugd)zorgorganisaties, sociaal teams, onderwijs, politie, OM en de Raad voor de Kinderbescherming kwamen naar de raadszaal in Gouda. Zij volgden het (fictieve) verhaal van Frank, die vanaf zijn 14e steeds meer met justitie in aanraking komt. De VNG organiseerde deze bijeenkomst om gemeenten te ondersteunen in hun preventieve aanpak. 

Wethouder Corine Dijkstra (jeugd): “Laat jongeren niet afglijden richting criminaliteit. Dit is allereerst van belang voor henzelf, maar ook voor de stad”.

Gemeenten verantwoordelijk voor jeugdhulp

De Nederlandse gemeenten hebben sinds 2015 veel nieuwe verantwoordelijkheden gekregen ten aanzien van jeugdzorg. De regio Midden Holland streeft naar een integrale aanpak met meer aandacht voor preventie en vroegsignalering. Doel van de bijeenkomst was meer verbinding te leggen en kennis te delen tussen de organisaties die een rol spelen bij de aanpak van jeugdcriminaliteit.
Het blijft niet bij deze bijeenkomst. De organisaties spreken elkaar in deze samenstelling opnieuw in maart.

Persbericht gemeente Gouda