maandag 1 februari 2010

Theo Krins blogt: 'Ik vermoord je'

GOUDA - Gemeenteraadslid Theo Krins (ChristenUnie) gaat in zijn weblog 'Ik vermoord je' nog eens nadrukkelijk in op de veiligheid in Gouda. Hieronder volgt zijn relaas.

"Woensdag vond het raadsdebat plaats rond de update van het Integraal Veiligheids Beleid (IVB) in Gouda. Vorige week hadden we reeds enige vragen gesteld, maar nu hebben we als fracties de gelegenheid gekregen om onze aandachtspunten en zorgpunten aan de burgemeester, hij is de portefeuillehouder, mee te geven. Omdat we als fractie veel belang hechten aan de deze inbreng, geef ik onze bijdrage hierbij integraal weer.

Ik begin met een bericht dat ik deze maand over de mail ontving van een inwoonster uit Gouda: 'Op een dag begin dit jaar komen wij thuis aan met de auto. Terwijl wij de auto willen parkeren staat er een groepje kinderen in de leeftijd van 8 tot 14 jaar buiten met ijsballen. Tegelijkertijd wil een buurtbewoner met haar auto wegrijden en gooien deze kinderen de ijsballen tegen haar auto. De buurtbewoner stopt en spreekt de jongens er op aan. Wij zijn inmiddels ook uitgestapt om naar binnen te gaan. De jongens rennen dan opeens onze kant op en mijn man houdt er eentje tegen en wil de jongen aanspreken op zijn gedrag. Deze jongen begint te huilen en te schelden en zegt onder andere: 'Ik vermoord je!' Hij loopt naar zijn ouders en deze komen naar buiten en beginnen mijn man te bedreigen en uit te schelden en hij word fysiek ook belaagd. Ook zijn er door de ouders van deze jongen bedreigingen geuit met opmerkingen als 'Je bent van mij en ik pak je'. Dit alles omdat die jongen zegt vast gepakt te zijn door mijn man, wat niet het geval is. Later vindt er nogmaals een incident plaats met deze jongeren en worden we serieus bedreigd en zijn we met grote moeite uiteindelijk veilig thuisgekomen. Van diverse instanties horen wij dat de problemen bij ons in de buurt minder lijken te worden. Ik spreek dit met klem tegen. Het gaat nu niet meer om hangjongeren, maar ze zijn nu echt uit op escalaties en ook de ouders van die jongeren gaan hier in mee. Er kan hier niet meer op een normale manier met elkaar gesproken worden.'

Voorzitter, dit aangrijpende verhaal lees ik nadrukkelijk met een bepaalde bedoeling voor vanavond.
We zijn als fractie van de ChristenUnie blij dat er steeds meer erkenning komt voor de problematiek in Gouda, dat de landelijke overheid geld beschikbaar heeft gesteld en dat het college daadkracht vertoont en vooral rond de problematiek met jongeren allerlei nieuwe activiteiten ontplooit.Daarnaast vernamen we vorige week ook dat de politie er bovenop zit en actief zich inzet voor handhaving.

Echter, er is ook een andere kant.

We worden regelmatig geconfronteerd met verhalen van burgers die zich buitengewoon onveilig voelen en op onacceptabele wijze worden bejegend door – met name - de Marokkaans Nederlandse jongeren. Het verhaal van zojuist is daar een voorbeeld van. Die verhalen geven aan hoe hardnekkig de problematiek is en hoe volhardend sommige jongeren zijn om anderen het leven zuur te maken.Dit betekent voor onze fractie dat het enorm belangrijk is om met de mensen in de wijken te communiceren en bij hardnekkige overlast daadkrachtig op te treden en niet te aarzelen om bij aanhoudende overlast tijdelijk camera’s te plaatsen.

Gouda moet veiliger, dat moeten we samen doen, maar dan ook op voor de burgers herkenbare en toegankelijke wijze.Concreet stellen we daarom voor, overigens deels in lijn van de notitie:
1. Richt nog voor de zomer een burgerplatform op. Dat kan er één zijn voor de hele stad. Laat de burgemeester die dan voorzitten of in ieder geval erin participeren. Dat willen de burgers graag, het geeft het overleg status en biedt de burgemeester de gelegenheid om zaken uit de eerste hand te horen. Ook een vertegenwoordiging vanuit justitie zou goed zijn. Laat dit overleg dus niet over aan de ambtenaren.
2. Communiceer periodiek middels – digitale - nieuwsbrieven met de wijken over het onderwerp veiligheid in hun wijk. Daarbij kunnen de bewoners goed volgen hoe de ontwikkelingen in de wijk zijn en mogelijk ook reageren.
3. Laat de politie meldingen opvolgen en terugkoppelen.
4. Stadstoezicht heeft een veelheid aan taken. Ofschoon in de wijken er wel overleg met ze is, is het belangrijk om prioriteiten aan te brengen in hun takenpakket. Ze hebben nu 15 taken. Communiceer ook met betrokkenen over de prioriteiten.

Daarnaast wil de ChristenUnie pleiten voor nog een aantal belangrijke zaken:

5. Om duidelijk resultaten te kunnen laten zien dringen we aan om in het actieplan wederom met zoveel mogelijk helder meetbare doelen te werken. Als we over minder overlast en minder voorvallen e.d. praten is meten noodzakelijk.
6. De regierol van de gemeente in de aansturing van de talloze overleg instanties vinden we nog steeds een spannend iets, vooral daar de gemeente het beleid rond veiligheid inhoud wil geven. Hier zit nog altijd een valkuil en het college zal zich nog flink moeten inspannen om de hele keten efficiënt te laten werken en zoals ze zelf zegt: om organisatie overstijgende afspraken te maken en alleen functioneel overleg na te streven.
7. Wat in ieder geval belangrijk is, dat wordt voorkomen dat rond overlastsituaties talloze personen en instanties zichtbaar worden ingezet. Probeer zoveel mogelijk met één vaste verantwoordelijke te werken.
8. Veiligheid en met name veiligheidsbeleving, is voor veel burgers gerelateerd aan sociale overlast. Dit aspect komt in de nota niet aan de orde. Neem dit gezien het belang, wel mee in het actieplan, evenals zaken rond de fysieke inrichting – zoals essay Gouda Oost.

De ChristenUnie kan zich vinden in de gekozen focus van de nota en de opzet van tweejaarlijkse actieplannen met een jaarlijkse evaluatie.
We zien uit naar de bijeenkomst met de straatcoaches en gezinsmanagers op 1 februari en het eerste actieplan dat in mei gereed zal zijn.
We zijn blij dat we op afzienbare termijn ook iets horen over het functioneren van het Veiligheidshuis. We wensen de portefeuillehouder veel wijsheid en daadkracht toe!'

Bron: Goudse Post, 28 januari 2010

Geen opmerkingen:

Een reactie posten